Orgame/Argamum
http://www.argamum.freeservers.com; http://archaeology.ro
Responsabil științific: Dr. Mihaela Mănucu-Adameșteanu

        Date despre sit: Situl (cod RAN 160653.02), cu o suprafață totală de 117 ha, se află pe teritoriul administrativ al localității Jurilovca, com. Jurilovca, jud. Tulcea. Este înscris în Grupa A din Lista monumentelor istorice din România (Județul Tulcea), aprobatǎ prin O.M.C.C. nr. 2.314/8 iulie 2004, publicate în M.O. al României, Partea I, nr. 646/16.VII.2004 și, respectiv, M.O. al României, Partea I, nr. 646 bis, Anexa 1, nr. 184-185 (TL-I-m-A-05808). Din 1997 situl este înscris în PNR, proiectele intervențiilor de restaurare-conservare fiind supuse avizării MCC și fiind finanțate de acesta, inclusiv la nivelul execuției. Terenul face parte integral din Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, categoria „zone strict protejate”. Această vecinătate face ca cetatea greco-romană Orgame/Argamum să constituie de facto nucleul unui peisaj cultural unic, ce își așteaptă valorizarea prin integrare în programe de dezvoltare zonală durabilă, bazate pe turismul cultural.
        Prezentarea proiectului de cercetare: La cetatea greco-romană Orgame/Argamum se desfășoară anual săpături arheologice sistematice, începând din 1965. Ele fac parte din proiectul de cercetare „Cetatea Orgame/Argamum și teritoriul său”, integrat programului de cercetare “Civilizația greco-romană în zona danubiano-pontic㔠al Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”. Coordonarea științifică a proiectului aparține Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” (Maria Coja, Dr. Mihaela Mănucu-Adameșteanu), echipa fiind formată din specialiști de la același institut (Monica Mărgineanu Câstoiu), de la Institutul de Studii sud-est europene (Vasilica Lungu) și de la Institutul de Cercetări eco-muzeale Tulcea (Florin Topoleanu, Mihaela Iacob, Vera Rusu). Anterior, situl a mai fost cercetat de Paul Nicorescu (1926-1932).
        Cercetările arheologice actuale de la Orgame/Argamum urmăresc evidențierea relației cronologice dintre cele trei mari etape de ocupare a amplasamentului de la Capul Dolojman (Hallstatt, ep. greacă, ep. romană), precum și a relației topografice între unități urbanistice importante în epocile greacă și romană : incinte, rețea de drenaj, instalații artizanale, spațiu rezidențial și necropole.
        In cele patru decenii scurse de la inițierea cercetărilor au fost degajate parțial tronsoane ale zidurilor de incintă din epocile greacă și romano-bizantină, patru bazilici paleocreștine, insulae de locuire ale cetății romano-bizantine, cuptoare grecești și romane pentru producția ceramică, vestigii de locuire extra murană grecești și romane, morminte tumulare grecești și morminte plane romano-bizantine, urme sporadice de locuire hallstattiană și feudal-timpurie, tezaure de monede grecești și romane.
        Importanța sitului: Orgame este orașul antic cu cea mai veche atestare documentară de pe teritoriul României, cf. Hecateu din Milet, Periegesis, fr. 172 (sfârșitul sec. VI în. Hr.) Cercetările arheologice au confirmat vechimea locuirii grecești pe acest amplasament, situându-i începuturile către mijlocul sec. VII în.Hr. Descoperiri precum cel mai vechi tumul funerar grecesc din bazinul pontic (mormântul heroôn TA 95, ± 650 în. Hr.) și elementele de organizare spațială a necropolei tumulare grecești, tezaurul de monede histriene din argint din sec. V în. Hr., vestigiile edificate de epocă greacă, bazilica extra muros cu galerie subterana, monede de aur ale împăraților Anastasius și Iustinian, aglomerarea a trei bazilici paleocreștine cu anexele lor în spațiul restrâns al cetății romano bizantine ș. a. conferă individualitate și sporesc atractivitatea sitului.
        Absența oricărei locuiri postantice face ca Orgame/Argamum să fie un sit ideal pentru desfășurarea programelor de cercetare sistematică a așezărilor de tip urban, multistratigrafiate, de la periferia lumii mediteraneene, dar integrate fluxurilor acesteia. Totodată, complexitatea problematicii de cercetare îl oferă oportunități speciale pentru formarea specialiștilor în cercetarea arheologică pluridisciplinară, evidențiind necesitatea unei activități de și în echipă.
        In prezent sunt în derulare cercetări geofizice pentru localizarea unor structuri funcționale ale habitatului (fortificații, resurse de apă, port). Proiectul are potențial de integrare cu studii de urbanism antic și paleoambient.
        Potențialul de integrare a proiectului cu alte cercetări arheologice: Cercetarea de la Capul Dolojman se integrează de facto programelor ce urmăresc, sub aspect arheologic, evoluția, cronologică și tipologică, a structurilor de tip urban de tradiție greacă în epoca romană, studiilor privind fortificațiile din aceste perioade, practicile funerare în epoca greacă, activitatea artizanală și comerțul antic, rolul centrelor de limes în sistemul defensiv roman, forme de manifestare ale vieții religioase la începuturile creștinismului dobrogean, evoluția morfo-hidrografică a țărmului Mării Negre. Datele obținute au potențial de integrare cu programe de cercetare microregionale și regionale, ale IAB (Histria), MINAC (Tomis), Muzeului de arheologie din Mangalia (Callatis), precum și cu cele ale structurilor de cercetare din țările limitrofe bazinului pontic și ale Scolilor de Arheologie americană, britanică, franceză care activează în bazinul pontic.
        Potențiale direcții de cercetare generate de cercetările de teren: Elaborarea de studii specifice (ex.: asupra diferitelor categorii de obiecte descoperite, asupra fortificațiilor cetății Orgame/Argamum, a cronologiei și evoluției urbanistice a orașului grec și roman, a locului artizanatului ceramic în economia locală, a relației funcționale dintre nucleele de locuire de la Capul Dolojman și Bisericuța etc.). Datele acumulate pe parcursul cercetării pot fi integrate oricăror studii tematice sau de sinteză, locale și regionale, privind antichitatea clasică.
        Totodată, datorită amplasamentului sitului și duratei îndelungate de viețuire (aprox. 2000 ani), datele rezultate din cercetarea sa ar putea fi folosite și în studii de prognoză, prin reconstituirea unui pattern al interacțiunii om/mediu (răspunsul specific al unei comunități umane stabile la transformarea vizibilă a mediului, inclusiv în cazuri de hazards).
        Oportunități pentru proiecte experimentale conexe Arheologie subacvatică; arheometrie: artizanat ceramic; geofizică și arheologie; studiu de impact în teritoriu, pe durata viețuirii centrului urban Orgame/Argamum; turism cultural prin valorificarea interferenței cu Rezervația Biosferei Delta Dunării și amplasarea într-o regiune cu istorie modernă multiculturală (români, ruși lipoveni, bulgari, aromâni, turci ș. a.).
        Oportunități educaționale (șantier școală) In prezent, la cercetare participă în mod curent studenți (specialitățile istorie, filologie clasică, arhitectură) din Bucureșți, Constanța etc. Programul formativ cuprinde participarea directă la săpătură în scopul dobândirii tehnicilor și metodelor specifice activității arheologice în mediu urban antic, participarea la executarea releveelor de arhitectură, curățarea, marcarea, fișarea inventarului mobil ceramic, seminarii privind probleme specifice ale cercetării arheologice ale orașului antic.
        Propuneri de valorificare a cercetării în concordanță cu planurile de dezvoltare locală (turism cultural, etc.) Situat într-o zonă de interes turistic maxim (Rezervația Biosferei « Delta Dunării ») și în absența unei locuiri suprapuse, contemporane nouă, situl poate fi valorificat ca rezervație ambientală sau parc arheologic în cadrul unui proiect cultural local care să valorifice zestrea multiculturală specifică zonei, prin organizarea unui traseu de turism cultural specific, bazat pe diversitatea tradițiilor culturale ale comunităților din zona Baia-Slava Rusă-Babadag (români, aromâni, ruși lipoveni, turci) și pe patrimoniul arheologic variat al acestei regiuni. In localitatea Jurilovca, centru cu tradiție turistică estivală, un muzeu bazat pe valorificarea a două componente cu marcat specific local: etnologică (tradiții lipovenești) și arheologică (cetatea greco-romană Orgame/Argamum) ar constitui punctul de iradiere a unei concepții moderne despre peisajul cultural în mișcare și valențele sale formative.
 

text: Mihaela Mănucu-Adameșteanu