Lista de lucrări

a.  Teza de doctorat
1. -      
OBICEIURI FUNERARE ÎN EPOCA BRONZULUI LA DUNĂREA MIJLOCIE Șl INFERIOARĂ, voi. I, text 894 p., vol. II, text 121 p., ilustrație 472 pl., ediție electronică pe CD, București 2006.

b.
Cărți
2.-       Coautor cu 43 voci la C. Preda (coord.), Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, vol.l-lll, București, 1994, 1996, 2000, ISBN 973-45-0044-9.

c.  Studii și articole
3-        DOUĂ TOPOARE DE ARAMĂ DESCOPERITE LA BRĂTEȘTI (JUD. DÂMBOVIȚA), SCIV.24.3, 1973, p.521-525. 4 -        UN MORMÂNT DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XVI-LEA, DESCOPERIT ÎN INCINTA CURȚII DOMNEȘTI DIN TÂRGOVIȘTE, în Valachica 5, 1973, p.81-84 (încolaborare).
5-         
O NOUĂ DESCOPERIRE COȚOFENI ÎN MUNTENIA, în Valachica 6,1974 (1975), p.63-68.
6-      
CERCETĂRI Șl REZULTATE LA MĂNĂSTIREA BRADU, în BOR, 9-12, 1976, p.1-13 (în colaborare).
7.-       
DATE NOI PRIVIND ÎNCEPUTUL CULTURII TEI (SĂPĂTURILE DE LA BRĂTEȘTI-BUNGETU), SCIVA, 28.2, 1977, p.225-238.
8-      
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA BRĂTEȘTII DE SUS, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, în Valachica 9,1977, p. 119-151 (în colaborare).
9-      
UN CUPTOR DE ARS OALE DESCOPERIT LA TÂRGOVIȘTE. Valachica 9, 1977, p.513-519.
10-     
O AȘEZARE DIN SEC. XIV-XV LA BRADU, JUD. BUZĂU, în CercArh, 3,1979, p.421-438.
11.-     
DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA OCNIȚA, în SCIVA, 30.4, 1979, p.607-611.
12-     
UNELE PROBLEME PRIVIND ÎNCEPUTUL CULTURII TEI, în ThD 3.1-2,1982, p. 102-106.
13-     
MÎNĂSTIREA BRADU. SCURT ISTORIC Șl CERCETĂRI ARHEOLOGICE, în volumul A. Plămădeală (ed.), Spiritualitate și istorie la întorsura Carpaților, Buzău 1983,p. 168-205 (în colaborare).
14-     
OBSERVAȚII ASUPRA NECROPOLEI DE LA PIETROASA MICĂ, în SympThrac, 1, 1983, p.14-15.
15-      
UNELE   PROBLEME   PRIVIND   SFÂRȘITUL   EPOCII   BRONZULUI   ÎN   SUDUL OLTENIEI,
în SympThrac, 2, 1984, p. 12-13.
16-       INFORMAȚII  NOI  Șl  CÂTEVA CONSIDERAȚII  ISTORICE  PRIVIND  BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN GURASADA - JUD. HUNEDOARA, în SCIVA 35.1,1984, p. 54-67 (în colaborare).
17-      
OBSERVAȚII ASUPRA NECROPOLEI HALLSTATTIENE DE LA STOICANI, în SCIVA 35.4, 1984, p. 331-344 (în colaborare).
18-       ZUR VERBREITUNG UND TYPOLOGIE DER SCHALENKNAUFSCHWERTER,   în Dacia N.S., 27, 1983, p. 11-17.
19-       ZUR BRONZEZEIT IN SÜDWEST RUMÄNIEN, în Dacia N.S, 30.1-2, 1986, p. 7-47.
20-      
OBSERVAȚII PRIVIND PRACTICILE FUNERARE DIN EPOCA BRONZULUI PE TERITORIUL ROMÂNIEI, în SympThrac 5, 1987, p. 46-47.
21 -     
NECROPOLA DE INCINERAȚIE DIN EPOCA BRONZULUI DE LA BISTREȚ, în voi. Științele sociale și politice din România 3-4, ASSP, 1988, p.53-60 (în colaborare).
22-      
DIN NOU DESPRE SPADELE CU MÂNER ÎN FORMA DE CUPĂ, în SCIVA 39.2,1988, p. 159-168.
23-      
DEZBATEREA:   CERCETĂRI   DE   SOCIOLOGIE   A   NECROPOLELOR   Șl   DE IDEOLOGIE FUNERARĂ, în SCIVA 39.4, 1988, p/413-414.
24-      
ZU DEN GRABSITTEN DER PERIAM-PECICA-KULTUR. Dacia, NS, 33.1-2, 1989, p.5-38 (în colaborare).
25-      
CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE GÂRLA MARE ANTHROPOMORPHIC STATUETTES. Dacia N.S., 34, 1990, p. 53-75 (în colaborare).
26-      
O DESCOPERIRE DE LA ÎNCEPUTUL PRIMEI EPOCI A FIERULUI LA CÂRNA, în SCIVA,43.1,1992,p.49-54.
27.-     
CUVÂNT INTRODUCTIV LA COLOCVIUL "OBICEIURI DE DEPUNERE ÎN PRE- Și PROTOISTORIE', în SCIVA, 43.4, 1992, p. 335-339.
28-      
OBSERVAȚII ASUPRA DEPOZITULUI DE BRONZURI DE LA STRĂOȘTI, PRAHOVA, în SCIVA, 44.1, 1993, p. 33-39
(în colaborare).
29-      
OBSERVAȚII ASUPRA UNOR MATERIALE CERAMICE INEDITE DE LA DUBOVAC AFLATE ÎN COLECȚIILE MUZEULUI BANATULUI, în Analele Banatului NS 2,1993, p.151-169 (în colaborare).
30-      
DER BRONZEFUND VON  BOGDAN VODĂ,  Kr.  MARAMUREȘ, în volumul T.Soroceanu (Hrsg.), Bronzefunde aus Rumänien, PAS 10, Berlin 1995, p. 141-168,ISBN 3-89166-182-7 (în colaborare).
31.-     
DER BRONZEFUND VON STRĂOȘTI, Kr. PRAHOVA, în volumul T. Soroceanu (Hrsg.), Bronzefunde aus Rumänien, PAS 10, Berlin 1995, p. 261-278, ISBN 3-89166-182-7 (în colaborare).
32-      FREMDGÜTER IM MONTEORU-KULTURRAUM, în volumul В. Hansel (Hrsg.), Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa, PAS 11, München-Berlin 1995, p. 219-242, ISBN 3-925450-47-5.
33.-     CULTURA CRUCENI-BELEGIS, în volumul M. Petrescu-Dîmbovița (ed.), Comori ale epocii bronzului din România, București 1995, p. 167-170.
34.-     
CULTURA GÂRLA MARE, în volumul M. Petrescu-Dîmbovia (ed.), Comori ale epocii bronzului din România, București 1995, p.171-173.
35 -    
CULTURA PERIAM-PECICA, în M. Petrescu-Dîmbovița (ed.), Comori ale epocii bronzului din România, București 1995, 226-233.
36-     
EIN BRONZEZEITLICHES GRAB AUS NĂENI-ZĂNOAGA, în Dacia N.S. 37-38,1994-1995 (1997), p.19-40 (în colaborare).
37-     
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA NĂENI-ZĂNOAGA (jud. Buzău) -Campaniile 1982-1986,1988-1993,1996, în Materiale SN 1,1999 (2001), p. 59-98 (în colaborare).
38-     
EIN   NEUR  FUND  VOM  BEGINN   DER  HALLSTATTZEIT AUS  DER  KLEINEN WALACHEI, în Dacia NS 43-45, 2001, 197-229.
39 -     
THE MEDIEVAL MONUMENT FROM GURASADA, EA-online, March 31, 2001/www.archaeology.ro/imc_gurasada.eng.htm
40-     
UN MORMÂNT ÎN CISTĂ DIN PIATRĂ DESCOPERIT LA VĂLENI-DÂMBOVIȚA, în SCIVA 51, 1-2/2001, p. 3-70, (în colaborare).
41
-      CU PRIVIRE LA ISTORICUL CERCETĂRII COMPORTAMENTULUI FUNERAR DIN EPOCA BRONZULUI LA DUNĂREA MIJLOCIE Șl INFERIOARĂ, în Studii și articole de istorie, LXVII, 2002, p. 5-28.
42
-      UN MORMÂNT DIN EPOCA BRONZULUI DESCOPERIT LA CÂRLOMĂNEȘTI (JUD. BUZĂU), în SCIVA 52-53, 2001-2002, p. 5-41, (în colaborare).
43-      
CÂTEVA REMARCI ASUPRA STUDIULUI DESCOPERIRILOR MORTUARE, în voi. In memoriam Radu Popa, Temeiuri ale civilizației românești în context european, Cluj-Napoca 2003, p. 65-76, ISBN 973-8445-21-3.
44-      
CÂTEVA OBSERVAȚII ASUPRA CULTURII MONTEORU, în Mousaios, 8, 2003, p.37-59.
45. -     OBSERVATIONS CONCERNING THE BRONZE AGE CULT-OBJECT FROM
SĂRATA MONTEORU - POIANA SCORUȘULUI, în vol. C. Kacsó (Hrsg.), Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten, Ehrensynposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburstag, Baia Mare 2003, p. 361-378, ISBN 973-86386-7-8.
46 -    
BRONZE AGE FUNERAL DISCOVERIES IN PIETRICICA (PRAHOVA COUNTY), în EA-online, March 2003/www.archaeology.ro/imc_pietricica_eng.htm.
47.-     
CIMITIRUL DIN EPOCA BRPONZULUI DE LA CÂRLOMĂNEȘTI - LA ARMAN (CAMPANIA 2003),
în Mousaios 9, 2004, p. 15-38 (în colaborare).
48 -    
OBSERVAȚII ASUPRA CIMITIRULUI DIN EPOCA BRONZULUI DE LA PIETROASA MICĂ, în Mousaios 9, 2004, p. 57-100.
49. -     CU PRIVIRE LA DESCOPERIRILE FUNERARE ALE GRUPEI VERBICIOARA, în Oltenia StCom Arheologie-lstorie 15, 2004, p. 3-12.
50.
-     CU PRIVIRE LA COMPORTAMENTUL FUNERAR AL CULTURII SABATINOVKA, în Mousaios 10, 2005, p. 55-66.
51.
-     CIMITIRUL DIN EPOCA BRONZULUI DE LA CÂRLOMĂNEȘTI - LA ARMAN. CÂTEVA DATE NOI PRIVIND STANDARDUL FUNERAR ÎN CADRUL CULTURII MONTEORU, ( în colaborare), în vol. M. Babeș (ed.), Cârlomănești /, (sub tipar).

d. Rapoarte de săpătură
52 -     
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA BISERICA TÂRGULUI (TÂRGOVIȘTE) -1972. RAPORT PRELIMINAR. Valachica 4, 1972 (1973), p.169-177.
53.-     
CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN, în Valachica 4, 1972 (1973), p.390-391.
54-      
SĂPĂTURILE DE SALVARE DE LA BUNGETU DE SUS, (BRĂTEȘTI, COMUNA VĂCĂREȘTI), în Valachica 5, 1973, p.27-41.
55-      
BISERICA TÂRGULUI (TÂRGOVIȘTE). RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CELEI DE A DOUA CAMPANII DE SĂPĂTURI ARHEOLOGICE, în Valachica 5, 1973, p.75-79.
56-      
RAPORT ASUPRA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DIN ANUL 1978 ALE MIRSR ÎN CADRUL ȘANTIERULUI NAȚIONAL TURNU-MĂGURELE, în MCA 13, Oradea, 1979, p.413-414 (în colaborare).
57 -
ȘANTIERUL ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA - JUD. HUNEDOARA (EPOCA POSTROMANĂ). RAPORT PRIVIND REZULTATELE CERCETĂRILOR CAMPANIEI 1978, în MCA 13, Oradea, 1979, p. 315-318 (în colaborare).
58-      
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA COSTEȘTII DIN VALE, JUD. DÂMBOVIȚA, în MCA, 14, Tulcea, 1980, p. 127-128.
59-      
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA GROJDIBODU (Jud. OLT), în MCA 15, Brașov, 1983, p. 98-102.
60-      
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA CĂLUGĂRENI (Jud. GORJ), în MCA 15, Brașov, 1983, p. 103-107 (în colaborare).
61.-
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA NĂENI, JUDEȚUL BUZĂU, în Mousaios, 4.1, 1994(1995), p. 31-36.
62.
-     NECROPOLA DE INCINERAȚIE DIN PUNCTUL "CABANA DE METAL", PLOSCA, COM,. BISTREȚ, JUD. DOLJ, în Cronica cercetărilor arheologice din  România, Campania 1999, București 2000, p. 76-77.
63.
-    AȘEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI DIN PUNCTUL ZĂNOAGA, COM. NĂENI, JUD. BUZĂU, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, București 2001, p. 157-159.
64 -
NECROPOLA DE INCINERAȚIE DIN PUNCTUL "CABANA DE METAL", PLOSCA, COM. BISTREȚ, JUD. DOLJ, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, București 2001, p. 186-189.
65.- SĂPĂTURILE DE LA VĂLENI-DÂMBOVIȚA, JUD. DÂMBOVIȚA, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, București 2001, p. 264-266.
66. - SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2001 DE LA NĂENI-ZĂNOAGA, COM. NĂENI, JUD. BUZĂU, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, București 2002, p. 213-216.
67  -     CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2001 DE LA PLOSCA CABANA DE METAL, COM. BISTREȚ, JUD. DOLJ, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, București 2002, p. 240-242.
68
  -     SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2002 DE LA NĂENI-ZĂNOAGA, COM.NĂENI, JUD. BUZĂU, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, București 2003, p. 208-211.
69.
-     SONDAJUL ARHEOLOGIC DE LA PIETRICICA "LA MESTECENt\ COM. LAPOȘ, JUD. PRAHOVA, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, București 2003, p. 231-232.
70.
-     CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2001 DE LA PLOSCA - CABANA DE METAL, COM. BISTREȚ, JUD. DOLJ, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, București 2003, p. 241-243
71.
-     CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA CÂRLOMĂNEȘTI - LA ARMAN, CAMPANIA 2003, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, București 2004, p. 77-81.
72       
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2003 DE LA NĂENI-ZĂNOAGA, COM. NĂENI, JUD. BUZĂU, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, București 2004, p. 214-217.
73.
-    CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2003 DE LA PLOSCA - CABANA DE METAL, COM. BISTREȚ, JUD. DOLJ, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, București 2004, p. 237-241.
74.
     - CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA CÂRLOMĂNEȘTI - LA ARMAN, CAMPANIA 2004, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2004, București 2005, p. 109-111.
75.
-     CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2004 DE LA NĂENI-ZĂNOAGA, COM.NĂENI, JUD. BUZĂU, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2004, București 2005, p. 214-217.
76.
-     SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2004 DE LA PLOSCA - CABANA DE METAL, COM. BISTREȚ, JUD. DOLJ, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2004, București 2005, p. 279-281.
77.
    - CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA CÂRLOMĂNEȘTI - LA ARMAN (CAMPANIA 2004), în Mousaios 10, 2005, p. 31-43 (în colaborare).
78.
-     CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2005 DE LA PLOSCA - CABANA DE METAL, COM. BISTREȚ, JUD. DOLJ, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, București 2006, p. 265-270.

є. Recenzii, note bibliografice, necroloage
79.-      Recenzie la D. Protase, Riturile funerare la daci și daco-romani, București, 1971, în Analele Universității București, 18, 1972, p.161-163.
80.-     Recenzie la G.-L. CARANCINI, Die Nadel in Italien, PBF XIII.2, München 1975. Dacia N.S.,24, 1980, p. 382-383. 81.-     Recenzie la Régészeti kutatások az MO autópálya nyomvonalán, Budapesta, 1992, înSCIVA46, 1995, 1, p.80-83 (în colaborare).
82-      
Notă bibliografică la Sofija S. Berezanskaja, Viktor I. Klociko, Das Gräberfeld von Hordeevka, Archäologie in Eurasien 5, Rahden/Westf. 1998, în SCIVA 50.1-2,1999, p. 98-99.
83-      
Recenzie la Martin Bartelheim, Studien zur Aunjetitzer Kultur- Chronologische und chorologische Untersuchungen, UPA46, Bonn 1998, în SCIVA 50.1-2, 1999, p. 99-100.
84-
     Notă bibliografică la Horia Ciugudean, Cercetări privind epoca bronzului și príma vârstă a fierului în Transilvania, Bibliotheca Musei Apulensis VII, Alba lulia 1997, în SCIVA 50.1-2, 1999, p. 103-104.
85. -    
Recenzie la L. Olexa, Niznă Myœla Osada a pohrebisko z doby bronzovej, Archeologické pamätniky Slovenska, zv. 7, Kosice 2003, în SCIVA 54-55, 2004-2005 (sub tipar).
86.-     
RADU POPA (Necrolog), în SCIVA 44.3, 1993, p.227-230.
87. -   
IN MEMORIAM RADU POPA, în voi. In memóriám Radu Popa, Temeiuri ale civilizației românești în context european, Cluj-Napoca 2003, p. 17-22, ISBN 973-8445-21-3.